​اساسنامه پیشنهادی ساختمان مشاهیر


مقدمه :به منظور اداره هرچه بهتر امور ساختمان مشاهیر و ایجاد و حفظ آسایش هرچه بیشتر مالکین و ساکنین آن، ضمن رعایت ضوابط قانون تملك آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌های مربوطه، این اساسنامه برای تنظیم روابط و مناسبات ساکنین واحدهای مسكونی (اعم از مالک یا مستاجر) تنظیم و تصویب می‌گردد.

فصل اول: مشخصات ساختمان
ماده 1) نام مجموعه: نام مجموعه « ساختمان مشاهیر » است كه به جهت رعایت اختصار در این اساسنامه ساختمان نامیده می‌شود.
ماده 2) آدرس ساختمان: نشانی ساختمان در  تهران خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک 55.
ماده 3) مدت اعتبار اساسنامه: این اساسنامه برای مدت نامحدود و تا زمان تنظیم و امضای اساسنامه جدید معتبر و لازم الرعایه است. بدیهی است تغییرات و اصلاحات و الحاقات نیز به تبع اصل معتبر و لازم الرعایه است.
ماده 4) هدف اساسنامه: ساختمان مجموعه ای است مسکونی (دارای سیزده واحد مسکونی و یک واحد تجاری در طبقه همکف ) كه اداره آن با رعایت این اساسنامه و برمبنای قانون تملک آپارتمان ها و سایر قوانین موضوعه و مربوطه انجام می شود.  اساسنامه حاضر به منظور نیل به اهداف فوق و اداره امور و تامین و وصول هزینه های متعلقه و نگهداری و نگهبانی ساختمان و تامین و كنترل هزینه‌های مشترك مربوط به بهره‌برداری از وسائل اشتراكی و آپارتمانها شامل آپارتمانهای مسكونی و سایر واحدهای ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و محوطه و كلیه تاسیسات و متعلقات مربوط به آنها اعم از قسمت‌های اختصاصی و یا مشترك واقع در محوطه ساختمان در حدود مقررات و قوانین موضوعه جاری كشور تهیه و تنظیم شده و مورد تایید و تصویب می باشد.

فصل دوم: اركان ساختمان
ماده 5) اركان ساختمان عبارت است از: مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس

مجمع عمومی:
ماده 6) مجمع عمومی متشكل از مالكان (ساکن یا غیر ساکن) یا نمایندگان قانونی یا قراردادی آنان که در ساختمان ساکن هستند می‌باشد. حسب مورد مستاجرین نیز حق شرکت و حق رای در مجامع عمومی خواهند داشت. مالكان به اعتبار مالك بودنشان در ساختمان در موارد و موضوعات اساسی كه مربوط به عمر ساختمان، استهلاك، تاسیسات، مسائل بنیادی، شارژ و هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ماهانه، بهینه سازی مشاعات، الزام به بهینه سازی قسمت های اختصاصی قابل رویت از بیرون واحد یا ساختمان، تصویب بودجه و ترازنامه، انتخاب هیئت مدیره ساختمان و سایر موضوعات مربوطه و مورد نظر مدیر یا مدیران ساختمان و امثالهم حق اظهار نظر و رای و تصمیم‌گیری دارند. افرادی که در ساختمان ساكن هستند ولی مالک نمی­باشند به اعتبار سكونتشان در ساختمان حق اظهار نظر و رای در موارد رفاهی و اجتماعی از قبیل ساعات روشنایی، خاموشی، گرم‌ كردن و یا سرد كردن دستگاهها در حدود بودجه و مانند اینها را دارند. تشخیص این که مستاجرین یا ساکنین غیر مالک درچه مواردی حق اظهار نظر و رای دارند بر عهده هیات مدیره است که در ابتدای هر جلسه مجمع یا در ابتدای هر موضوع دستور جلسه به هیات رییسه مجمع اعلام خواهد شد.
تبصره 1- مالکینی که ساکن نیز هستند در هر دو گروه تعریف شده فوق حق اظهار نظر و رای دارند.
تبصره 2- اصل بر حضور مالک در جلسات مجمع عمومی می باشد. در صورت عدم امکان حضور، نماینده مالک با ارائه مدرک مکتوب نمایندگی قانونی یا قراردادی حق حضور به جای مالک خواهد داشت. تصمیات متخذه به شخص مالک تسری می یابد.
تبصره 3- چنانچه در آینده واژه یا سمتی خارج از واژه های فوق‌الذكر(یعنی خارج از مالكان و ساكنان ونمایندگان قانونی)  در مورد اعضا مجمع عمومی پیش آید كه احتیاج به تعبیر و تفسیر داشته باشد اتخاذ تصمیم با مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای است كه با حضور مالكان تشكیل می‌شود.
تبصره 4- منظور از ساكنان اعم است از مالك یا مستاجر و یا هر نوع متصرف مجاز و ماذون از سوی مالک که با اعلام کتبی مالک در هریک از آپارتمانهای ساختمان در این مجموعه ساكن هستند.

تشكیل مجمع عمومی:
ماده 7) مجمع عمومی عادی در هر سال یک بار در سه ماه سوم سال شمسی در یکی از واحدهای ساختمان یا محل دیگری كه هیئت مدیره مناسب بداند تشكیل خواهد شد. محل و زمان دقیق پانزده زودتر از تاریخ برگزاری به اطلاع ساکنین خواهد رسید. اطلاع رسانی صرفا به شماره موبایلی که مالک یا ساکن واحد های مسکونی ساختمان به هیات مدیره اعلام کرده اند ارسال میگردد و بنا به توافق این نوع اطلاع رسانی، ابلاغ واقعی تلقی می گردد. درصورت تغییر شماره، مالک یا ساکن مکلف است مراتب را کتبا به مدیر داخلی ساختمان اعلام نماید.
تبصره 1- در صورت تعدد مالکین یک واحد، اعلامات و اطلاع رسانی به یکی از آنان ارسال میگردد.
ماده 8) مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در صورت ضرورت و بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس اصلی یا به درخواست دارندگان مالکیت بیش از پنجاه درصد از مساحت قسمت های اختصاصی ساختمان تشكیل خواهد شد. هرگاه هیئت مدیره ظرف ده روز پس از وصول درخواست نسبت به دعوت اقدام نكند متقاضیان میتوانند ساختمانا برای تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت‌نامه ارسال و اقدامات لازم را برای عملی شدن این امر انجام دهند.
تبصره: ملاک محاسبه پنجاه درصد مالکین، متراژ آپارتمان اختصاصی مورد تملک خواهد بود.
ماده 9) دعوت‌نامه برای شركت در مجمع عمومی به طور فوق العاده حداقل ده روز قبل از موعد تشكیل مجمع با درج درگروه واتس اپ و نصب در تابلوی اعلانات به اطلاع خواهد رسید.
تبصره : با توجه به مفاد و ماهیت دستور جلسه هر یک از انواع مجامع عمومی، بر حسب مورد از ساكنان یا مالكین یا هردو جهت شركت در جلسه مجمع دعوت به عمل می­آید.
ماده 10) برای رسمیت یافتن هر نوع مجمع (عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده یا فوق‌العاده) برحسب مورد حضور مالكین یا ساكنین بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی یا وکیل یا نماینده یا قائم مقام آنان ضروری است. تعیین ضوابط به عهده هیات مدیره و در هر مرحله فقط برای اولین مجمع معتبر است.
تبصره 1: در صورت عدم حضور اكثریت مندرج در این ماده، جلسه برای 15 روز بعد تجدید خواهدشد . این جلسه با هر تعداد رسمیت یافته و تصمیمات با تصویب اکثریت حاضر در جلسه (نصف به اضافه یک)  معتبر می باشد.
تبصره 2: وكیل، نماینده یا قائم‌مقام هر مالك و یا ساكن باید كتبا و با ارائه مدراک مربوطه (وکالتنامه، قیم نامه، نمایندگی قانونی یا قراردادی، وصیت نامه و امثالهم) به هیئت مدیره معرفی گردد، به نحوی كه در صحت نمایندگی یا قائم‌مقامی او تردیدی باقی نماند. از لحاظ اجرای مفاد این اساسنامه هر فرد وكالت یا نمایندگی بیش از دو نفر را نمیتواند بپذیرد. نماینده هر مالك یا ساكن باید لزوما از میان ساكنین معرفی شود.
ماده 11) تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با رای اكثریت حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد. مگر در مورد توسعه یا تجدید بنای ساختمانها و یا فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان قسمتهای مشترك که رای دارندگان شصت درصد مالکیت قسمت های اختصاصی لازم است.
ماده 12) تصمیماتی كه در مجامع عمومی مطابق مقررات این اساسنامه و قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه اتخاذ میگردد نسبت به كلیه افراد اعم از مالكان یا قائم مقام یا ساكنان غائب ومخالف نیز نافذ است و باید توسط هیئت مدیره در تابلوی اعلانات اعلام گردد.
تبصره 1: با تغییر مالک یا متصرف هر آپارتمان مسئولیت آگاهی و توجیه مالک یا متصرف جدید نسبت به مصوبات و مقررات جاری و بدهی ها و مطالبات واحد یا مالک و تعهدات بر عهده مالك قبل از تغییر و تحویل آپارتمان مربوطه خواهد بود.
تبصره 2: اركان یا افراد مسئول ساختمان میتوانند درچهارچوب مصوبات و مقررات موضوعه جهت اعلام یا اعمال تصمیمات یا بدهکاران، ساكنین یا مالكین را در تابلو اعلانات یا هر طریق دیگر با ذکر نام یا واحد مورد خطاب قرار دهند و اسامی را اعلام نمایند.
ماده 13) مجمع عمومی به محض تشكیل و قبل از ورود به دستور جلسه یا هر كار دیگر، بدوا از بین اعضا خود یك نفر رئیس و دو نفر ناظر و یك نفر منشی انتخاب خواهد كرد. اداره جلسات با رئیس است. تنظیم صورتجلسات و نتایج مذاكرات مجمع و ابلاغ تصمیمات متخذه و سایر موارد مربوط به مجمع، بدون حق اجرا، با منشی است كه پس از پایان كار مجمع كلیه آنها را به امضاء خود و رئیس مجمع و ناظران رسانده، پس از ثبت در دفتر مربوطه صورت اصلی را جهت اجرا و نگهداری تسلیم هیئت مدیره خواهد كرد.
ماده 14) پس از انتخاب اشخاص مذكور در ماده 13 ، برگ حضور كه حاوی نام و مشخصات حاضران جلسه می باشد به امضاء كلیه آنها (اعم از مالكان یا وكیل یا قائم‌مقام قانونی) رسیده و باید مورد گواهی هیئت رئیسه قرار گیرد.
تبصره: در صورتی كه بحث و مذاكرات مجامع عمومی طی جلسه جاری کامل نشود و نیاز به ادامه موضوعات همان دستور جلسه در جلسات بعدی داشته باشد، رئیس جلسه موظف است ساعات و روز جلسه بعد را در نزدیكترین زمان مناسب تعیین و در همان جلسه اعلام و در صورتجلسه قید نموده و به امضای حضار برساند.  در این صورت نیاز به دعوت مجدد نبوده و هیئت رئیسه انتخاب شده جلسه اول تا پایان كار جلسه جاری و جلسات آتی مذکور دارای سمت بوده و  موظف به اداره جلسات می‌باشد.

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
ماده 15) وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی با رای مالكان و با توجه به قانون تملك آپارتمانها و آئین‌نامه اجرائی آن به قرار ذیل است:
1)     تعیین رییس مجمع، ناظر و منشی جلسه مجمع
2)     انتخاب سه نفر به عنوان اعضای اصلی و یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره منحصرا از بین اعضای مجمع (مالکین، ساکنین، نمایندگان آنان با ضرورت سکونت در مجموعه برای کلیه آنان)
3)     انتخاب بازرس (بازرس می تواند شخصی خارج از اعضای مجمع و مالکان باشد)
4)     تصویب بودجه سال مالی آینده و اصلاح یا الحاق بودجه 
5)     اتخاذ تصمیم نسبت به امور ساختمان
6)     بررسی و تصویب تراز نامه و گزارش مالی مربوط به درآمد و هزینه های سالانه
7)     اتخاد تصمیم در ایجاد صندوق اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگاهداری و تعمیر بنا
8)     تفویض اختیار به مدیر یا مدیران برای انعقاد قرارداد های لازم برای اداره امور ساختمان
9)    ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره به اعضای مجمع و تصویب آن
10) تصویب مبلغی که هیات مدیره بدون اخذ مجوز از مجمع حق پرداخت برای هزینه های ساختمان دارد.
11) اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور آپارتمانها و تاسیسات و متعلقات مربوطه بمنظور جلوگیری از تنزل ارزش آنها و حفظ زیبایی بنا و فراهم آوردن امكان استفاده مناسب مالكان از قسمت‌های مشترك و تامین آسایش و رفاه عمومی.
تبصره: خدمات هیئت مدیره و بازرس افتخاری میباشد و از این بابت هیچ وجهی تحت هیچ عنوانی به آنان تعلق نمیگیرد
تصمیمات مجمع باید ظرف ده روز به وسیله رییس هیات مدیره از طریق نصب در تابلوی اعلانات به اطلاع سکنه و مالکین برسد.

وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:
ماده 16) وظائف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:
الف- هرگونه تغییر و یا اصلاح مواد اساسنامه
ب- اتخاذ تصمیم در مورد توسعه یا تجدید بنای ساختمان بر اساس ماده 11 این اساسنامه
تبصره:‌ تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده نیز تابع همان شرایط تشكیل مجمع عمومی عادی است.
فصل سوم: هیئت مدیره
ماده 17) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک نفر رئیس هیات مدیره ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهد کرد. اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب او با نایب رئیس است. تنظیم صورتجلسات و نگهداری آنها و همچنین نظارت كلی بر امور دفتری و حفظ و نگهداری اوراق و پرونده‌ها و دفاتر هیئت مدیره بعهده دبیر است.
تبصره1 :  عضوی از هیات مدیره که قبلا توسط مجمع عمومی به عنوان بازرس انتخاب شده است امکان انتخاب به عناوین مندرج در این ماده را در همان دوره ندارد.
تبصره 2: سمت مدیران و بازرس  قائم به شخص بوده و قابل واگذاری و نمایندگی نیست.
ماده 18) هیئت مدیره پس از انتخاب اشخاص نامبرده در ماده 17 كلیه اموال، مدارک و مستندات، صورت حساب ها ، پرونده ها ، وجوه ، حسابهای بانکی، کلیدها، سوابق كار و سایر اموال را از هیئت مدیره قبلی ضمن صورتمجلسی تحویل خواهد گرفت.
ماده 19) وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
1) هیئت مدیره میتواند برای اداره امور اجرائی ساختمان اقدام به استخدام نیرو برای هر مدتی كه لازم بداند نموده و حقوق و تكالیف او را تعیین نماید.
2) اداره امور مشترک آپارتمانها، ساختمان، تاسیسات و متعلقات مربوطه، مشاعات.
3) اجرای مصوبات مجامع عمومی و پرداخت هزینه‌ها و انجام امور ساختمان با توجه به صلاح و صرفه ساختمان و با رعایت قوانین و مقررات تملك آپارتمانها و آئین‌نامه‌های موضوعه و مفاد این اساسنامه.
4) تنظیم گزارش عملیات سالانه و تسلیم آن به مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به عملکرد مالی سال گذشته.
5) تنظیم برنامه كار و بودجه سال آینده و تسلیم آن به مجمع عمومی عادی.
6) اتخاذ تصمیم در مورد نحوه استفاده از مبالغ صندوق و تصویب هزینه‌های لازم یا انجام شده.
7) تهیه آئین‌نامه‌های اجرائی لازم در راستای اهداف اساسنامه و مصالح ساختمان.
8) اتخاذ تصمیم درمورد اقامه دعوی در مراجع قضائی و ختم دعاوی مطروحه از طریق سازش و غیر آن و تعیین وكیل دعاوی با حق توكیل به غیر و تعیین داور و انجام سایر امور حقوقی و قضایی دیگر.
ماده 20) نیروی استخدام شده (موضوع بند یک ماده نوزده)  در كلیه امور مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و هیئت مدیره میتواند پاره‌ای از وظائف را بنا به صلاحدید خود به وی تفویض نماید.

فصل چهارم: بازرس
ماده 21) بازرس توسط مجمع عمومی برای مدت فعالیت هیات مدیره انتخاب می شود.
ماده 22) هرگاه بازرس اصلی استعفا یا فوت نماید یا محجور شود و یا به علل دیگر نتواند وظائف خود را انجام دهد، مجمع عمومی تشکیل و بازرس جدید انتخاب خواهد شد.
ماده 23) بازرس موظف است نظرات اصلاحی در حدود وظائف خود را كتبا به هیئت مدیره اطلاع دهد و چنانچه ظرف مدت دو هفته نسبت به رعایت نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود پاسخ قانع‌كننده‌ای دریافت ندارد میتواند مجمع عمومی فوق‌العاده را طبق ماده 9 این اساسنامه دعوت به تشكیل جلسه نماید.

فصل پنجم‌: امور مالی ساختمان
ماده 24) امور مالی ساختمان توسط هیئت مدیره با امکان نظارت بازرس انجام می‌شود. بازرس موظف است گزارشی از امور مالی مجمع را كه به تصویب هیئت مدیره نیز رسیده باشد به مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم نماید.
ماده 25) سال مالی ساختمان از ابتدای فروردین هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

فصل ششم: هزینه‌های قسمتهای اختصاصی و مشترك
ماده 26) مالكیت در این ساختمان مشتمل بر دو قسمت است :
 1 - مالكیت قسمتهای مشترك 
 2 -  مالكیت قسمتهای اختصاصی
ماده 27) قسمتهای مشترك در ماده فوق عبارت از قسمتهایی از ساختمان و عرصه است كه حق استفاده از آن مختص به یك و یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد. بطور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد ملك اختصاصی تلقی نشده از قسمتهای مشترك محسوب میشود.
ماده 28) قسمت اختصاصی آن قسمت ازمالكیت است كه خارج از قسمتهای مشترك بوده و بر طبق سند مالكیت ملك اختصاصی شناخته میشود.
ماده 29) پرداخت هزینه های ساختمان بسته به مورد و بنا به تشخیص و اعلام هیات مدیره به عهده مالكین یا متصرفین و ساکنین قسمتهای اختصاصی می باشد که حسب مفاد قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن یا مصوبات مجمع عمومی ساختمان تعیین واعلام می گردد. بخشی از این هزینه ها از مبالغ پرداختی واحدها به عنوان شارژ تامین می شود. در صورت عدم کفایت موجودی، مبالغ از مالکان و ساکنان با توجه به سهم هریک دریافت خواهد شد. در صورت ضرورت یا فوریت، این موارد توسط هیات مدیره تامین و پرداخت می شود و سپس از ساکنین و مالکین دریافت می گردد لکن این امر برای هیات مدیره الزام آور نیست. هزینه های مذکور بدون قید حصر به شرح زیر است:
1) مالیاتها و عوارض كه به قسمتهای مشترك تعلق دارد.
2) هزینه نگهداری و حفاظت تاسیسات، آب، برق، فاضلاب و سایر منصوبات و تجهیزات.
3) هزینه نگهداری و تعمیرات دربهای ورودی و دیوارها و تاسیسات محوطه و نرده‌ها و كنتورهای عمومی و سایر قسمتهای ساختمان كه به عنوان مشاعات شناخته شده است.
4) هزینه بهره‌برداری و نگهداری و كنترل دستگاههای تهیه آب و منابع و مخازن آب و گاز و تجهیزات عمومی.
5) هزینه نگهداری و تعمیر اطاقهای نگهبان و منضمات آنها و محوطه و پاركینگ ها.
6) حقوق كاركنان ساختمان و دستمزد كارگرانی كه برای انجام امور ساختمان بكار گرفته میشوند.
7) بهای آب، برق مشترک و گاز و امثالهم.
8) پرداخت حق بیمه از هرنوع ، تعمیرات و امثال آن در قسمت های مشترک یا مرتبط با آن
تبصره: اشیاء و اموال و نقدینگی‌های مالكین واقع در واحدهای مسكونی و پاركینگ‌ها و انبارها مشمول بیمه فوق نمی­باشند و هریك از مالكین باید راسا اقدام به بیمه اموال خود نمایند.
9) خرید لوازم و اشیائی كه برای اداره و حفاظت و زیبائی قسمتهای مشترك و نظافت آن قسمتها لازم باشد.
10) تامین ذخائر لازم بمنظور جبران هزینه‌های استهلاك و احیاء وسایل و تاسیسات.
11) هزینه های طرح دعاوی قضایی و پی گیری های اداری مربوط به ساختمان.
12) تامین هزینه‌هایی كه برای اتمام محوطه و تكمیل سایر قسمتها اعم از تاسیسات و یا ساختمان ضروری بنظر میرسد. (توضیح اینكه پاره‌ای از اینگونه هزینه‌ها هرگاه تامین نگردد و بكار نرود احتمال ضرر و زیان بیشتر در آینده پیش بینی میگردد)
تبصره: هزینه های مشترك ( مانند شارژ) هرسال در بودجه منظور و قبل از شروع سال مالی آینده به مجمع عمومی برای تصویب پیشنهاد میگردد. مبلغ پیشنهادی و مصوب به شرح این تبصره قطعی نبوده و با توجه به تغییرات قیمت ها توسط هیات مدیره قابل تغییر است.
ماده 30) هر مالک موظف است در ابتدای هر سال مالی ده درصد از مبلغ تعیین شده به عنوان شارژ سالانه را به  حسابی که هیات مدیره اعلام می نماید واریز کند. این مبلغ به عنوان ذخیره احتیاطی منظور و صرف تعمیرات اساسی و استهلاک و امثال آن و هزینه های پیش بینی نشده خواهد شد.
تبصره 1: مجمع عمومی هر ساله نسبت به تعیین تکلیف سود متعلق به اندوخته موضوع این ماده تصمیم گیری خواهد کرد.
تبصره2: در زمان فروش هر واحد، سهم فروشنده از مانده ذخیره احتیاطی به وی اعلام خواهد شد. فروشنده باید مبلغ مذکور را از خریدار خود دریافت  نماید و از این تاریخ وجه موجود در صندوق که متعلق به فروشنده بوده ، متعلق به خریدار خواهد شد.
ماده 31) میزان شارژ و همچنین حصه هریك از مالكین قسمتهای اختصاصی از هزینه های مشترک براساس متراژ قسمت های اختصاصی تحت تصرف هر واحد تعیین می گردد.

فصل هفتم: انتقال ملك به اشخاص
ماده 32) هرگاه مالكین آپارتمانها بخواهند ملك خود را عینا یا منفعتاً، کلا یا جزئا به اشخاص دیگری انتقال دائم یا موقت دهند باید مراتب را قبلا به هیئت مدیره كتباً اعلام نموده و مفاصا حساب دریافت کنند.
ماده 33) چون حقوق مالكین قسمتهای اختصاصی از حقوق آنان در قسمتهای مشترك غیر قابل تفكیك می‌باشد، بنابراین مالكین كه ملك خود را عیناً یا منفعتاً به هر شکل و به هر عنوان به دیگری انتقال دهند موظفند هنگام انتقال، نسخه‌ای از این اساسنامه را به امضای منتقل‌الیه رسانیده و آنرا به هیئت مدیره تسلیم نمایند تا در پرونده ملك نگهداری گردد. منتقل الیه باید رعایت مقررات اساسنامه را تعهد نماید. در غیر این صورت منتقل الیه مسئول هرنوع خسارتی است كه دراثر قصور وی یا تاخیر پرداخت یا عملکرد خلاف اساسنامه به ساختمان یا ثالث وارد شود .
تبصره: مالك موظف است قبل از انتقال ملك كلیه بدهی های خود را از بابت هزینه‌های ساختمان پرداخت و مفاصاحساب از هیات مدیره دریافت نماید. در غیر اینصورت هیئت مدیره می تواند نسبت به استیفای حقوق ساختمان و مطالبه بدهی ها اقدام مقتضی معمول دارد.
ماده 34) هرگاه مالكی بخواهد ملك اختصاصی خود را موقتاً و برای مدت كوتاه در اختیار اشخاص دیگری قرار دهد باید قبلا مراتب را به اطلاع هیئت مدیره برساند. چنین مالكی مسئول خساراتی است كه در نتیجه عمل متصرف موقت ملك اختصاصی به ساختمان و قسمتهای مشترك وارد گردیده است و باید آنرا در قبال مطالبه به مدیر داخلی یا هیئت مدیره ساختمان بپردازند.
فصل هشتم: تعهدات مالکین وساکنین
ماده 35) هیچ یك از مالكان حق استفاده اختصاصی از قسمتهای مشترك را ولو به طور موقت ندارند. محوطه پارکینگ و حیاط و راهروهای انباری نیز مشمول همین ماده است.
ماده 36) نكاتی كه در این اساسنامه تصریح نشده است تابع مقررات قانون تملك آپارتمانها و آیین‌نامه قانون تملك آپارتمانها و سایر مقررات مربوط به آپارتمانها میباشد.
ماده 37) هیئت مدیره آیین‌نامه‌های لازم در مورد اجرای عملیات مربوط به بهبود وضع اداری و مالی آپارتمانها تنظیم و بموقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده 38) کلیه مفاد این اساسنامه مستندا به ماده ده قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و ضوابط مربوطه تهیه شده است . متن حاضر توسط امضا کنندگان ذیل قرائت شده و تماما مورد پذیرش و تعهد است. تخطی از هریک از مفاد این اساسنامه، ولو به صورت موقت و حتی با رفع آثار آن موجب ضمان بوده و متخلف مسئول جبران خسارات وارده به میزانی است که هیات مدیره اعلام می نماید. بدیهی است اعلام نظر هیات مدیره در این خصوص باید مستند به مدارک مربوطه یا نظر کارشناسی باشد.
ماده 39) هر نوع تغییر در مفاد این اساسنامه، با رعایت تشریفات پیش بینی شده در آن انجام و به روش مقتضی به اطلاع امضا کنندگان خواهد رسید. مالکان و ساکنان و ذی نفعان ساختمان متعهد به پذیرش تغییرات آتی اساسنامه حاضر و تصمیمات هیات مدیره و انجام دقیق و به موقع آن ها می باشند.
ماده 40) کلیه مالکین و ساکنین ساختمان مکلف به رعایت تمامی آیین نامه ها و مصوبات و دستورالعمل های هیات مدیره و مجمع عمومی و همچنین مکلف به رعایت کلیه موازین، ضوابط و شئونات شرعی و قانونی و اخلاقی و عرفی و اجتماعی می باشند.
ماده 41) عدم پذیرش اعضای هیات مدیره یا مصوبات آن یا هرنوع اختلاف یا اعتراض به عملکرد مدیران مانع از انجام هیچیک از تعهدات مالکین یا ساکنین اعم از پرداخت شارژ و غیره نمی باشد.
ماده 42) این اساسنامه مشتمل بر 42 ماده و 21 تبصره در تاریخ ......................... در مجمع عمومی ساختمان مشاهیر به تصویب  رسید.
 
نام و امضای مالکین و ساکنین
 

بسمه تعالی
اساسنامه ساختمان مشاهیر​​​​​​​

همسایگان گرامی:
ضمن تشکر از توجه شما به مسائل عمومی ساختمان و مشارکت در مدیریت هرچه بهتر آن، به استحضار می رساند این متن صرفا به عنوان پیشنهاد اولیه تهیه و تنظیم شده تا شما عزیزان پیش از تشکیل جلسه مجمع عمومی ساختمان فرصت مطالعه و تهیه پیشنهادات اصلاحی یا تکمیلی مورد نظر را داشته باشید.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش